کلاسیک شیمی

با 6 سال سابقه درخشان

تهران. میدان پونک. بلوار سردار جنگل. برج جام جم همت

زئولیت Zeolite
 
بطوركلي سه عواملي نظيرساختمان، بافت، تركيب شيميايي و نيز ارزش اقتصادي زئولیت هاي طبيعي و فرمهاي اصلاح شده، آنها را منابع بالقوهاي در زمينه هاي گوناگون ساخته است كه از جمله آنها مي توان به اين موارد اشاره كر د: استفاده به عنوان كاتالیست در صنايع نفت و پتروشيمي، صنايع آتش نشاني، صنايع كشاورزي به عنوان حاصلخيز كننده و افزاينده رطوبت خاك، پاكسازي فاضلابهاي شهري، صنعتي و هسته اي از آلاينده هاي مضري نظيرفلزات سنگين و سمي، جذب و واجذب گازها و نظاير آ ن.
توليد كنندگان مهم زئوليت، كشورهاي چین، كوبا، ژاپن، آمريكا و مجارستان مي باشند كه در مجموع بيش از 3 ميليون تن از توليد زئوليت دنيا را به خود اختصاص مي دهند. در ايران نيز ذخاير زئوليت د رمناطقي نظیر ميانه، طالقان، جنوب شرق سمنان، رودهن، راين كرمان و برخي ديگر مناطق پراكنده شده است.
زئوليتها با داشتن ظرفیتهاي فو ق العاده در جذب آب و برخي عناصر غذايي مورد نياز گياهان بخوبي قادر است ضمن تامين آب مورد نياز، از هدر روي عناصر غذايي و كودها جلوگيري نماید .زئوليت هاهمچنين در جذب و حذ ف آلاينده هاي محيط زيست ازجمله فلزات سنگين و مضر از آبهاي آلوده و فاضلابهاي شهري و صنعتي مورد استفاد ه قرارمی گیرند.
فاضلابها ممكن است حاوي كاتيونهاي عناصر سنگين مانند:روی-کادمیوم-مس-آهن-جیوه وآنيونهاي مضر چون سيانيدها باشند كه مي توانند موجب زيانهاي اكولوژيكي و زيست محيطي فراواني گردند و زئولیت ها نقش اساسي در پالايش اين كاتيونها و آنيونها دارند.
 زئوليت در طبيعت ممكن است داراي منشاء ماگمايي به همراه سنگهاي آذرين بوده و يا به صورت كاني ثانويه در اثر دگرساني تشكيل گردد . در خصوص نحوه تشكيل كانيهاي زئوليتي چهار نظريه مطرح است (خلقی 1369) تشكيل زئوليتهاي ثانويه در اثر دگرساني هيدر وترمال، تشكيل زئوليت در اثر دگرگوني دفني،تشكيل زئوليت و كانيهاي رسي در اثر عوامل هوازدگي پاره اي از خاكهاي سطحي و نيز تشكيل زئوليت و كانيهاي ديگر در اثرچرخش آب در دو سيستم باز و بسته.
زئوليت ها از نظر تركيب، پاراژنز و محل پيدايش با هم ديگر همساني چشمگير ي دارند. اين كانيها دربردارنده مقدار زيادي آب هستند و سختي آنها از5/3تا5/5 وجرم حجمی آنهااز2تا4/2 گرم برسانتی متر مکعب متغیراست. زئوليتها بزرگترين گروه تكتوسيليكاتها را تشكيل ميدهند و 35 نوع توپولوژي مختلف در آنها شناسايي شده است كه احتمالاً انواع بيشتري نيز وجود خواهد داشت.تاكنون بيش از 40 نوع زئوليت طبيعي و بيش از150نوع زئوليت مصنوعي شناخته يا ساخته شده است. انواع مختلف زئوليت درساختمان شبكه سه بعدي سيليكاتهاي آبدار نوع داربستي )تكتوسيليك( متبلور مي شوند.
زئولیت Zeolite
 
ازجمله خواص منحصر به فرد زئوليتها ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 
الف)تبادل كاتيوني: اين خاصيت به يونهاي با اتصال ضعيف در زئوليت مربوط است كه به آساني با يونهاي ديگر جابجا ميشوند . زئوليت هاي مختلف ازنظر تبادل كاتيوني براي كاتيونهاي مختلف ترتيب مشخصي دارند. در كلينوپتيوليت، جانشيني ازCs به سویMg  كاهش مي يابد:
Cs>Rb>K>NH4>Ba>Sr>Na>Ca>Fe>Al>Mg>Li
در شابازيت، جانشيني ازبه سوی Ca کاهش می یابد:
Ti>Cs>K>Ag>Rb>NH4>Pb>Na=Ba>Sr>Ca>Li
زئوليت براي جداسازي يونهاي منيزيم و كلسيم در پاك كننده ها، كود و خاك، غذاي حيوانات و نيز براي جداسازي نيتروژن به صورت آمونياك و فلزات سنگين )گيوني و همكاران2007( در كشاورزي آبي،
غذاي حيوانات خانگي ، فاضلاب كشاورزي و جداسازي NH3،H2S ،SO2 ،CO2
از فضولات جانوري گازهاي زائد، گازطبيعي شور و آلوده به كار مي رود.
 
 ب) فيلترینگ مولكولي
چنانچه زئوليتها در دماي  350 تا 400  درجه سانتيگراد براي چند ساعت حرارت داده شوند، آب موجود در مجاري و فضاي كانال مانند آنها آزاد ميشود و زئوليتهاي بي آب بدست مي آيند. قطر فضاهاي كانال مانند، مشخص و تابع تركيب شيميايي، زئوليتها است. قطر اين فضاها در زئوليت هاي پتاسيمدار، سديم دار و كلسيم دار به ترتيب 4،3 و5 آنگستروم است.موادی كه ابعاد مولكولي آنها كمتر از قطر فضاي زئوليت باشد، جذب ميشوند و آنهايي كه بزرگتر هستند، دفع خواهند شد.
 
بااستفاده از زئوليتها ميتوان مواد هيدروكربوري را از يكديگر جدا كرد. قابليت جذ ب سطحي بعضي از زئوليت ها تا 30درصد وزن آنها است . جانشيني كلسيم به جاي سديم به ميزان 30 درصد قطر كانال هاي زئوليت را افزايش مي دهد و جانشيني پتاسيم به جاي سديم موجب كاهش قطر كانال ميشود. زئوليتها ميتوانند مواد سمي يا مواد با فعل و انفعال زياد را در خود جذب كنند و به اين ترتيب استفاده از مواد سمي جذب شده امكان پذيرگشته است. از زئوليتها در پليمريزه كردن پليمرها ولاستيكها و همچنين در چاپهاي رنگي استفاده مي شود.
 
ج )جذب و دفع         
كانالهاي زئوليت پس از تخليه آب، براي جذب ساير مولكولهاي كوچك آماده ميشوند.اين مولكولهاي كوچك، بي آنكه راهي براي مولكولهاي بزرگتر وجود داشته باشد، به سوي داخل جذب ميشوند . در روند رقابت در جذب مولكول ها،مولكولهاي پلاريزه كه نتيجه فعل و انفعالات الكترواستاتيك، پر شدن چارچوب و يونهاي شناور است، بر ساير مولكول ها ترجيح داده ميشود. اندازه حفره هاي مؤثر توسط ابعاد شبكه كنترل ميشود. يك زئوليت ممكن است توسط تبادل يوني و نوع جذب تغيير كند. ظرفيت جذب و همچنين ثبات زئوليت، با استخراج يون آلومينيوم از چارچوب آن افزايش مي يابد.
يون آلومينيوم خارج شده از اين چارچوب جاي خود را به يونهاي هيدروژن مي دهد. در نتيجه، ساختمان بدست آمده شبيه4 (oH)جايگزين شده برای sio4 است كه در هيدروگارنت شناخته شده است.
يونهاي جذب شده را ميتوان با افزايش فشار يا حرارت بيرون كرد يا يونهاي ديگر را جانشين آن كرد يا به آن افزود تا جايي كه در اثر حرارت، تخريبي در اين فعل وانفعال بوجود نيايد.
د) جذب آب و برخي تركيبات آلي:
قدرت جذب آب زئوليت و از دست دادن آن بدون تخريب ماتريكس ميتواند سطح رطوبت را در مناطق كم رطوبت كنترل كند. با تغيير در مقدار رطوبت خاك انرژي گرمايي توده خاك نيز به مقدار قابل ملاحظهاي تغيير ميكند. بنابراين نوسانات درجه حرارت در خاكهاي مرطوب به مراتب كمتر از خاكهاي خشك است. زئوليتها همچنين قادرند حمل كننده بسياري ازحشره كشها، آفتكشها و قارچ كشها باشند)تايلر و كريستالوگر،1930).
 
و) جذب انتخابي:
جذب و جانشيني يوني در زئوليتها انتخابي است. زئوليتها مولكولهايي را كه داراي گشتاور قطبي دائمي باشند، در بيشترموارد جذب مي كنند. شعاع و شكل هندسي مولكول و فضاهاي خالي موجود در زئوليتها از عاملهاي مهم در جذب وجانشيني به شمار مي آيند. زئوليتهاي سديم دار مي توانند  H2o،Co2،So2  و هيدروكربنهايي را كه دست كم دو اتم كربن داشته باشند، جذب كنند همچنين زئوليتهاي كلسيم دار مي توانند پارافين و الكل را جذب كنند.
زئولیت Zeolite            زئولیت Zeolite   
 
در ايران علي رغم وجود منابع و ذخاير عظيم اين ماده معدني، تاكنون كارهاي علمي و تحقيقاتي قابل توجهي در جهت بررسي امكان استفاده از آنها در زمينه هاي مختلف فوق الذكر به عمل نيامده است.
 
 فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی 

دوستان کلاسیک شیمی

شرکت کلاسیک شیمی با 8 سال سابقه درخشان در خدمت تمامی هموطنان و اصناف ایران اسلامی

درباره شرکت کلاسیک شیمی

شرکت کلاسیک شیمی، با افتتاح در سال 1386، همچنان در خدمت مدارس،آزمایشگاه ها،کارخانجات،فروشگاه ها و انواع مصرف کنندگان مواد شیمیایی می باشد.

قابل توجه

این سایت به هیچ عنوان یک فروشگاه، دانشنامه و یا مرکز اطلاع رسانی خبری محسوب نشده و تنها در راستای معرفی سابقه درخشان شرکت کلاسیک شیمی به بازدید کنندگان طراحی شده است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و اطلاعات، تنها با ذکر منبع مجاز است.

شماره تماس مستقیم با واحد فروش: 09124052066